KVALITETSGARANTI

KVALITETSGARANTI

TEMPUR®-Garanti

I detta dokument anges villkoren för och undantagen till TEMPUR-garantin för nya TEMPUR-produkter som säljs till konsumenter över hela världen (exklusive USA och Kanada).

Vem erbjuder TEMPUR-Garanti?

Tillverkare av TEMPUR-produkter (med undantag för USA och Kanada) är Dan-Foam ApS, ett företag registrerat i Danmark under organisationsnummer DK-24209709. Företagets säte: Holmelund 43, 5560 Aarup, Danmark (“Tillverkaren“). Dan-Foam ApS är ett dotterbolag till TEMPUR-Sealy International, Inc.

Vad täcker garantin?

Tillverkaren garanterar att alla nya och äkta TEMPUR-produkter är fria från väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet under den tillämpliga garantiperioden (se avsnittet – Hur länge?), om produkten inte är specifikt undantagen eller ett undantag gäller (se avsnittet – Undantag).

TEMPUR-Garantin är giltig för produkter som köps av konsumenter oavsett land (med undantag för USA och Kanada) från tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för personlig användning och inte inom ramen för ett företag, verksamhet eller yrkesmässigt bruk. En lista över auktoriserade återförsäljare finns tillgänglig på www.TEMPUR.com

Hur länge?

TEMPUR-Garantin gäller under den period som anges utanpå eller inuti den relevanta produktens förpackning eller enligt www.TEMPUR.com, med start från inköpsdatum (utom då produkten fungerat som skyltexemplar eller demonstrationsexemplar, varvid garantin räknas från tillverkningsdatum). Garantiperioden är i regel (om inget annat angetts):

Produkt

Produktgaranti

Vad täcker den?

Madrasser från 15cm 10 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet.
Sovkuddar, bäddmadrass 3.5 cm, små produkter (hemma & på resa, rygg- och stödprodukter) 3 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet. Gäller ej kuddar med lös fyllning
Bäddmadrass 5 cm, Tempur® bäddmadrass (2-side) 7 cm 10 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet.
Sängbottnar, Sängramar & Sänggavel (ej sängbotten med motorer) 10 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.
TEMPUR® North-madrass
TEMPUR® Experience-madrass, TEMPUR® Promise-madrass
10 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet.
TEMPUR® North bäddmadrasser
TEMPUR® Experience bäddmadrass
TEMPUR® Promise-bäddmadrass
10 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet.
TEMPUR North ställbar motordriven sängbotten
TEMPUR Promise ställbar motordriven sängbotten
OBS! För äldre modeller med motordrivna sängbottnar gäller
garantin som rådde vid köptillfället.
5 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.
Överdrag:
Tempur Fit Lakan & Örngott
Tempur Fit Madrasskydd
3 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.
Tillbehör för sängsystem – Fjärrkontrollutrustning, massage-enhet 3 år Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.

Hur kommer vi att agera?

När en giltig reklamation görs i enlighet med denna TEMPUR-Garanti, ska Tillverkaren erbjuda sig att efter eget val antingen reparera den defekta produkten eller tillhandahålla en motsvarande ersättningsprodukt utan kostnad.

Tillverkaren kommer att återbetala en skälig leveranskostnad för att returnera en defekt produkt för reparation eller utbyte om reklamationen är giltig enligt villkoren för denna TEMPUR-Garanti, samt om produkten returneras från en adress inom samma land som den auktoriserade återförsäljaren från vilken produkten köptes. Den reparerade eller utbytta produkten kommer att levereras utan kostnad till en adress inom samma land som den auktoriserade återförsäljaren från vilken produkten köptes. Under alla andra omständigheter kommer varje leveranskostnad i samband med eventuella reparationer eller utbyten att vara köparens ansvar.

I händelse av ersättningsvara, ska tillverkaren eftersträva att tillhandahålla en utbytesprodukt från samma serie. Om produktserien har utgått eller om produkten inte är tillgänglig av annan anledning, förbehåller sig Tillverkaren rätten att tillhandahålla en utbytesprodukt som, efter Tillverkarens synpunkter, liknar den defekta produkten.

TEMPUR-Garantin ger täckning från inköpsdatum (eller tillverkningsdatum när produkten fungerat som skyltexemplar eller demonstrationsexemplar) för originalprodukten. Den förnyas inte när en reparerad eller utbytt produkt har tillhandahållits. Under sådana omständigheter kommer TEMPUR-Garantin att löpa för återstoden av perioden med start från det ursprungliga inköps- eller tillverkningsdatumet, som tillämpligt.

Undantag

TEMPUR-Garantin är ogiltig om:

 • produkten har köpts i använt skick, från second hand eller från någon annan än en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Tillverkaren. En lista över auktoriserade återförsäljare finns tillgänglig på www.TEMPUR.com
 • processen för att lämna en reklamation enligt TEMPUR-Garantin (se under rubriken “Hur reklamerar man enligt TEMPUR-Garantin?“ nedan) inte har följts korrekt.
 • produkten inte har använts och/eller hanterats med rimlig försiktighet och/eller i överensstämmelse med instruktionerna för användning, hygien och underhåll enligt www.TEMPUR.com
 • Produkten har skadats med avsikt eller som effekt av uraktlåtenhet, skär- och brännskador, översvämning eller annan olämplig användning av dig eller någon annan tredje part.
 • defekten har uppstått som resultat av att produkten varit krökt, sammanpressad eller utsatt för låga temperaturer under en period som medfört nötning eller permanent deformation av materialet.
 • produkten har blivit våt eller genomdränkts i strid mot Tillverkarens rekommendationer.
 • produkten konstateras vara mycket fläckig, smutsig och/eller på annat sätt ohygienisk.
 • produkten har förändrats eller reparerats utan Tillverkarens föregående tillstånd.
 • ställbara sängbottnar har varit överbelastade eller använts i strid mot Tillverkarens viktbegränsningar.
 • defekten är en följd av normalt slitage.
 • blixtlåsen på överdragen till TEMPUR-produkter om de var felfria vid mottagande av produkten.
 • tofflor är en vara där vi inte lämnar förlängd garanti.
 • för madrasser (inom sortimentet av CE-märkta produkter), är defekten eller förändringen av produkten endast en mindre variation eller normal ändring som inte påverkar tryckfördelningsegenskaperna hos produkten.

Hur reklamerar man enligt TEMPUR-Garantin?

 • För att reklamera enligt TEMPUR Garanti måste du:
 • kontakta den auktoriserade återförsäljare som du ursprungligen köpte produkten från (“Säljaren”). Om Säljaren inte längre driver verksamhet eller inte är en av TEMPUR auktoriserad återförsäljare, hänvisar vi till Tillverkaren.
 • uppvisa den ursprungliga fakturan eller försäljningskvittot som belägg för köpet.
 • korrekt ha fyllt i det TEMPUR Garanticertifikat som du mottog vid köptillfället eller online-formuläret enligt www.TEMPUR.com. Vi uppmanar att registrera din TEMPUR-Garanti snarast möjligt efter ditt köp.
 • återsända produkten till Säljaren eller tillverkaren (men endast om tillverkaren har begärt produkten). Om tillverkaren fastställer att reklamationen är giltig i enlighet med villkoren för denna TEMPUR-Garanti, kommer du att ersättas för skäliga leveranskostnader för att återsända den defekta produkten om produkten har returnerats från en adress inom samma land som Säljaren.

Hur länge?

TEMPUR-Garantin gäller under den period som anges utanpå eller inuti den relevanta produktens förpackning eller enligt www.TEMPUR.com, med start från inköpsdatum (utom då produkten fungerat som skyltexemplar eller demonstrationsexemplar, varvid garantin räknas från tillverkningsdatum). Garantiperioden är i regel (om inget annat angetts):

Madrasser SS-EN 597-1 (Cigarettest) Kuddar EN/ISO 12952-1 (Cigarettest)
Madrasser
(UK-version)
BS 7177 Låg risknivå - (SS-EN 597-1 (cigarett)
SS-EN 597-2 (Tändsticka)
BS 5852 (Crib 5) på skum)
Kuddar
(UK-version)
(EN/ISO 12952-1 (Cigarettest)
EN/ISO 12952-2 (Tändsticka)
BS 5852 (Crib 5) på skum
TEMPUR-produkter Brand- och säkerhetsbestämmelser för möbler och inredning BS 5852 Granulerade Kuddar
(UK-version)
/ISO 12952-1 (Cigarettest) + EN/ISO 12952-2 (Tändsticka) och BS 5852 (källa 2)

CE-märkning

Många TEMPUR-produkter är CE-märkta som medicinsk utrustning (klass 1), vilket innebär att produktegenskaperna uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG. På tvätt-etiketten framgår om produkten du har köpt är CE-märkt.

Vårt ansvar mot dig

Tillverkarens ansvar begränsas till kostnaden för reparation och/eller utbyte av produkten enligt TEMPUR-Garantin. På motsvarande sätt kommer tillverkaren inte att på något sätt påta sig ansvaret för förlust eller skada oavsett slag som uppstått till följd av köp, innehav, försäljning eller användning av produkterna. Tillverkaren utesluter eller begränsar dock inte på något sätt sitt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstått genom försummelse, bedrägeri eller bedrägligt beteende.

Produkterna säljs endast för privat bruk i hemmet. Tillverkaren påtar sig inget ansvar gentemot dig för eventuell förlust av vinst, verksamhetsförlust eller avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Dina lagstadgade rättigheter

TEMPUR-Garantin inkräktar inte på en konsuments stadgeenliga rättigheter enligt tillämplig lag, utan eftersträvar att främja konsumentens rättigheter där detta är tillämpligt.

För info om produktskötsel och för att registrera din produkt, är du välkommen till tempur.com

För detaljerad information (landsspecifik), se tempur.com